PEDIKIR
ESTETSKI.............................................................................................................800,00-1000,00
MEDICINSKI.......................................................................................................1200,00-1500,00
PEDIKIR SA GEL LAKOM...................................................................................................1300,00
PEDIKIR SA PARAFINSKIM PAKOVANJEM........................................................................1300,00